Informacje

Regulamin


Sklep Internetowy www.girlsloveshopping.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy GIRLS LOVE SHOPPING® działający pod adresem www.girlsloveshopping.pl, prowadzony jest przez: Karola Gajdamowicza GIRLS LOVE SHOPPING z siedzibą w Gdyni (81-476) przy ul. Kaczewska 16/3, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod nr 80999, nr NIP 5862071242, nr Regon 22115004, zwany dalej Sklepem GLS lub GIRLS LOVE SHOPPING® lub GLS.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. GIRLS LOVE SHOPPING® - GIRLS LOVE SHOPPING® z siedzibą w Gdyni (81-476) przy ul. Kaczewska 16/3, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod nr 80999, nr NIP 5862071242, nr Regon 22115004
 2. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez GIRLS LOVE SHOPPING® , poprzez stronę internetową www.girlsloveshopping.pl.
 3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do GIRLS LOVE SHOPPING®, zgodnie z Regulaminem.
 7. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym GIRLS LOVE SHOPPING®, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

III. PRODUKTY

 1. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność marki GIRLS LOVE SHOPPING®, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.
 3. Wszystkie zdjęcia oraz materiały video zamieszczone w GIRLS LOVE SHOPPING® są własnością sklepu GIRLS LOVE SHOPPING®. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody GIRLS LOVE SHOPPING®.
 4. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

Więcej informacji na temat produktów GIRLS LOVE SHOPPING® znajdziesz w dziale PRODUKTY.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy GIRLS LOVE SHOPPING®, dalej zwany Sklepem GLS, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 2. Informacje na temat swojej oferty Sklep GLS zamieszcza na stronie pod adresem www.girlsloveshopping.pl . Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia w Sklepie GLS można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Dokonanie zakupu w Sklepie GLS nie wymaga założenia konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. GIRLS LOVE SHOPPING® otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
  1. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
  2. dane i informacje, które Klient podaje GIRLS LOVE SHOPPING® są zgodne z prawdą;
  3. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin
 7. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: pomoc@girlsloveshopping.pl

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.girlsloveshopping.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zakupowym zamieszczonym na stronie www.girlsloveshopping.pl. Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego GLS i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep GLS zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
 3. Klient składając zamówienie określa rodzaj, model, kolorystykę i rozmiar zamawianego towaru.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. 
 5. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta w formularzu zakupowym zamieszczonym na stronie www.girlsloveshopping.pl nie może przekroczyć 5 sztuk. Zamówienia identycznych produktów powyżej 5 sztuk przyjmowane e-mailem pod adresem:  zamowienia@girlsloveshopping.pl

VI. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie GIRLS LOVE SHOPPING®, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów GLS oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta.
 2. Klienci sklepu GLS oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.girlsloveshopping.pl mają możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu GIRLS LOVE SHOPPING®, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).
 3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.girlsloveshopping.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest GIRLS LOVE SHOPPING z siedzibą w Gdyni, adres ul. Kaczewska 16M3. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.
 4. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres ido@girlsloveshopping.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte, ale nie będą mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DOTPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy GIRLS LOVE SHOPPING, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego GIRLS LOVE SHOPPING” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji zamówienia.
 7. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres ido@girlsloveshopping.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO.

VII. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
 3. DARMOWA DOSTAWA realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost i dotyczy płatności: PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM, KARTĄ KREDYTOWA, PAYPAL LUB PRZELEWEM ZWYKŁYM.
 4. W przypadku zamówienia realizowanego przez firmę kurierską DHL Express doliczany jest koszt dostawy w wysokości 15 PLN (cena zawiera podatek VAT).
 5. W przypadku PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE, dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express, koszt dostawy niezależnie od ilości produktów czy wartości zamówienia, wynosi 19,90 PLN (cena zawiera podatek VAT).

  Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie GLS nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej

Więcej informacji na temat kosztów dostawy znajdziesz w dziale OBSŁUGA KLIENTA : KOSZTY DOSTAWY.

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient sklepu GIRLS LOVE SHOPPING® może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis dotpay.pl należący do firmy DOTPAY. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie DOTPAY. Koszty dostawy zamówionego towaru, w wypadku wyboru form płatności KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM ponosi sklep GIRLS LOVE SHOPPING®.
 2. PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PayPal należący do firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie PayPal. Koszty dostawy zamówionego towaru, w wypadku wyboru form płatności poprzez system PayPal ponosi sklep GIRLS LOVE SHOPPING®.
 3. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 5 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu. Koszty dostawy zamówionego towaru, w wypadku wyboru form płatności PRZELEW ZWYKŁY ponosi sklep GIRLS LOVE SHOPPING®.

  numer konta: 80 1030 0019 0109 8530 0037 1745
  Citi Bank Handlowy S.A.

  dane do przelewu:
  GIRLS LOVE SHOPPING
  ul. Kaczewska 16/3
  81-476 Gdynia

  tytuł przelewu: numer zamówienia
 4. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, wyrażonym kliknięciem w link otrzymany na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia na stronie www.girlsloveshopping.pl. Koszt dostawy wynosi 7,90 PLN (cena zawiera podatek VAT) i ponosi go Klient.
 5. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO.

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia jest realizowana przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost. Sposób dostawy określa Klient w procesie składania zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia w sklepie GIRLS LOVE SHOPPING® rozpoczyna się:
  1. w wypadku płatności KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM, w momencie otrzymania przez sklep GLS autoryzacji wpłaty w systemie DOTPAY
  2. w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, w momencie otrzymania przez sklep GLS autoryzacji wpłaty w systemie PayPal
  3. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE, w momencie otrzymania przez sklep GLS potwierdzenia zamówienia przez Klienta, odbywającego się przez kliknięcie w link otrzymany e-mailem na adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia na stronie www.girlsloveshopping.pl
  4. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM, w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie firmowym Sklepu GLS
 3. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia (opisanego w ust. 4 roz. VII) oraz czasu doręczenia przesyłki przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost
 4. Dostawa zamówienia następuje w ciągu 1-2 dni roboczych.
 5. Wszyscy Klienci sklepu GLS posiadają możliwość obserwacji status złożonego zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO na stronie www.girlsloveshopping.pl. Klienci nie posiadający Konta Klienta, informacje o zamówieniu uzyskają klikając w link otrzymany e-mailem na adres Klienta, wskazany podczas składania zamówienia.
 6. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS od Sklepu GLS, otrzymają w momencie wysyłki zamówienia wiadomość SMS zawierającą: numer zamówienia, numer listu przewozowego DHL oraz w przypadku formy płatności PRZY ODBIORZE kwotę do zapłaty.
 7. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
 8. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu GLS za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacja@girlsloveshopping.pl.

Więcej informacji na temat czasu dostawy znajdziesz w dziale OBSŁUGA KLIENTA: CZAS DOSTAWY.

X. REKLAMACJE

 1. GIRLS LOVE SHOPPING® odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
 2. W szczególności GIRLS LOVE SHOPPING® odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
 3. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
 4. W przypadku Reklamacji GIRLS LOVE SHOPPING® zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres GIRLS LOVE SHOPPING®, ul. Kaczewska 16/3, 81-476 Gdynia, z dopiskiem „REKLAMACJA GLS”
 5. Sklep GIRLS LOVE SHOPPING® rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas GIRLS LOVE SHOPPING® w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie GIRLS LOVE SHOPPING® towary do wyboru.
 7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
 8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: reklamacja@girlsloveshopping.pl
 9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres reklamacja@girlsloveshopping.pl

Więcej informacji na temat 2 letniej gwarancji znajdziesz w dziale OBSŁUGA KLIENTA: GWARANCJA 2 LATA.

XI. WYMIANA

 1. Sklep GLS umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.
 2. Klient chcący wymienić produkt na inny ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza wymiany.
 3. Zgłoszenie chęci wymiany Towaru może nastąpić również poprzez oświadczenie wysłane pisemnie na adres GIRLS LOVE SHOPPING®, ul. Kaczewska 16/3, 81-476 Gdynia lub mailowo na adres wymiana@girlsloveshopping.pl. W takiej sytuacji GIRLS LOVE SHOPPING® niezwłocznie odpowie na zgłoszenie i wskaże na możliwość wymiany Towaru oraz Strony ustalą sposób zwrotu lub dopłaty różnicy w cenie Towaru.
 4. Sklep GLS nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Prawo wymiany dotyczy tylko Towaru lub Towarów będących w niezmienionym stanie.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: wymiana@girlsloveshopping.pl

Więcej informacji na temat wymiany znajdziesz w dziale OBSŁUGA KLIENTA: WYMIANA.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać GIRLS LOVE SHOPPING® na adres zwrot@girlsloveshopping.pl
 2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.
 4. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres GIRLS LOVE SHOPPING ul. Kaczewska 16/3, 81-476 Gdynia z dopiskiem „ZWROT GLS”.
 5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.

XIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sklep GIRLS LOVE SHOPPING® dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GIRLS LOVE SHOPPING Karol Gajdamowicz. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
 3. Sklep GIRLS LOVE SHOPPING® nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na koszt sklepu, chyba, że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 6. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.girlsloveshopping.pl przysługują GIRLS LOVE SHOPPING. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

BezpieczeństwoSzanujemy Twoją prywatność, dbamy o bezpieczeństwo transakcji


Bezpieczeństwo płatności

Rozliczenia transakcji KARTĄ KREDYTOWĄ i e-PRZELEWEM (przelew elektroniczny) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay www.dotpay.pl.

dotpay

Dotpay to jeden z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi. Poniżej znajduje się krótki opis stosowanych w serwisie Dotpay zabezpieczeń.

Certyfikat PCI DSS

Certyfikat potwierdza, że Dotpay spełnia wszystkie wymogi programów Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Visa Cardholder Information Security Program (CISP), Visa International's Account Information Security (AIS), MasterCard International's Site Data Protection (SDP), American Express Data Security Standards (DSS) oraz Discover Card's DISC.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) to światowy standard ustalony przez organizacje finansowe w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z ochroną danych osobowych. Stworzony standard PCI DSS odpowiada na zapotrzebowanie organizacji zajmujących się rozliczaniem transakcji, a także ma na uwadze potrzebę umocnienia zaufania Klientów do realizowania płatności za pomocą sieci Internet. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, wszystkie organizacje i firmy przechowujące, procesujące lub przesyłające dane posiadaczy kart płatniczych powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Dotpay potwierdził, że odpowiada wymogom Visy, Mastercard, American Express oraz Discover.

Więcej informacje na temat bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez Dotpay znajdziesz tutaj.

Płatności za zakupy można również dokonać przez system PayPal.

PayPal

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii w zakresie bezpieczeństwa i zatrudnieniu dużego zespołu ekspertów ze wszystkich dziedzin bezpieczeństwa transakcji online serwis PayPal jest światowym liderem w zakresie bezpiecznych płatności online. Technologia systemu PayPal to pewność zachowania bezpieczeństwa i poufności transakcji oraz danych finansowych. Zaawansowane metody szyfrowania oraz nieustanne doskonalenie istniejących technologii umożliwiły firmie PayPal zdobycie reputacji lidera w dziedzinie ochrony prywatności i tożsamości. Wysoce zaawansowane modele wykrywania oszustw wykorzystywane przez system PayPal ostrzegają o podejrzanych operacjach na koncie, a specjalnie przeszkolone zespoły ds. zapobiegania oszustwom są gotowe do natychmiastowej reakcji.

System PayPal: - wykorzystuje mechanizm kontroli numeru CVV2, stanowiący dodatkowy element zabezpieczeń przez kradzieżą tożsamości - sprawdza na etapie rejestracji lub logowania, czy przeglądarka Kupującego obsługuje protokół Secure Sockets Layer (SSL) w wersji 3.0 lub nowszej - w trakcie przesyłania informacje są chronione protokołem SSL przy użyciu klucza szyfrującego o długości 168 bitów (najwyższy poziom bezpieczeństwa dostępny w zastosowaniach komercyjnych) - dane osobowe są przechowywane na serwerach PayPal i znajdują się pod ścisłą ochroną, zarówno pod względem fizycznym, jak i elektronicznym. Aby dodatkowo chronić numery kart kredytowych i rachunków bankowych Klientów chronione zaporą serwery PayPal nie łączą się bezpośrednio z Internetem.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz firmy PayPal znajdziesz tutaj.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.girlsloveshopping.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych jest GIRLS LOVE SHOPPING z siedzibą w Gdyni. Klienci i pozostali użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich kasacji.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie nigdy nie zostaną przekazane innym podmiotom do celów marketingowych.

Dla Twojego bezpieczeństwa sugerujemy następujące zachowania:

 • Po zakończonych zakupach lub innej czynności na stronie wymagającej zalogowania, wylogować się ze strony www.girlsloveshopping.pl . Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Wylogowanie ze strony www.girlsloveshopping.pl nastąpi po kliknięciu na  link: „Wyloguj się” który jest zamieszczony w prawym górnym rogu.
 • Korzystając ze strony www.girlsloveshopping.pl z komputera np. kafejce internetowej, pamiętaj by nie zapamiętywać danych na komputerze. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.
 • Nie przekazywanie danych (loginu, hasła) innym osobom.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres email: info@girlsloveshopping.pl

Bezpieczeństwo dostawy

Bezpieczeństwo dostawy to dla nas priorytet, dlatego współpracujemy z firmami kurierskimi gwarantującymi terminowość dostawy i bezpieczeństwo przesyłki.

Dostawa zamówień realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost. Sposób dostawy określa Klient w procesie składania zamówienia.

Zawsze można śledzić postęp realizacji zamówienia logując się na swoim koncie na stronie girlsloveshopping.pl w zakładce HISTORIA ZAMÓWIEŃ.

DHLPaczkomaty InPost

Więcej informacje o terminach dostawy znajdziesz w dziale Czas dostawy. Informacje o kosztach przesyłki w dziale Koszty wysyłki.

Masz inne pytania, odpowiedzi znajdziesz w innym dziale Obsługi Klienta lub dziale FAQ, możesz też skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.girlsloveshopping.pl jest GIRLS LOVE SHOPPING z siedzibą w Gdyni.
 2. Korzystając ze Strony, jej użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji na Stronie i założenia konta , dokonywania zakupu lub w przypadku subskrypcji newslettera.
 3. W przypadku dokonania zakupów na Stronie i wyboru dostawy:
  1. kurier DHL Express Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
   • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
   • adres e-mail,
   • adres wysyłkowy(kod pocztowy, miasto, adres),
   • numer telefonu.
  2. paczkomaty InPost Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
   • numer telefonu
   • adres e-mail
   • lokalizacja paczkomatu, z listy paczkomatów znajdującej się w zamówieniu
 4. Dane podane w ust. 3 są niezbędne do prawidłowego dokonania zakupów na Stronie i jeżeli Użytkownik nie wyrazi dodatkowej zgody dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych GIRLS LOVE SHOPPING® .
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody sklep GLS może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery oraz informacje o promocjach, konkursach  i nowych informacjach publikowanych Stronie,  zaś na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego informacji o aktualnych promocjach w sklepie prowadzonym na Stronie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres info@girlsloveshopping.pl informacji o chęci rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub złożenie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych z poziomu newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Konta.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w celach marketingowych sklepu GLS. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do wglądu do ich treści, ich poprawiania a także  żądanie usunięcia podanych danych osobowych. 
 8. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia  podanych przez niego danych osobowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres info@girlsloveshopping.pl.
 9. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie. 
 10. GIRLS LOVE SHOPPING® dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Sklep GLS zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. , w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 11. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Niektóre obszary systemu obsługującego stronę rejestracji mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go i umożliwiające m.in. automatyczne wypełnianie pól formularza na podstawie danych wprowadzonych wcześniej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 12. Dane zbierane automatycznie
  • Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu GLS automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Google AdWords.
  • Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu GLS. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości Usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.
  • Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie internetowej Sklepu GLS stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  • Google AdWords, o którym mowa w pkt. 1, to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense.
  • Dane o których mowa w pkt. 1 wykorzystywane są do dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu GLS oraz prowadzenia działań marketingowych.

Pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres email: info@girlsloveshopping.pl

Masz inne pytania, odpowiedzi znajdziesz w innym dziale Obsługi Klienta lub dziale FAQ, możesz też skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl

FAQ

Zamówienie


Dostawa zamówień w GIRLS LOVE SHOPPING® realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost. Sposób dostawy określa Klient w procesie składania zamówienia.

DARMOWA DOSTAWA realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost i dotyczy płatności: PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM, KARTĄ KREDYTOWA, PAYPAL LUB PRZELEWEM ZWYKŁYM.

W przypadku zamówienia realizowanego przez firmę kurierską DHL Express doliczany jest koszt dostawy w wysokości 15 PLN (cena zawiera podatek VAT).

W przypadku PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE, dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express, koszt dostawy niezależnie od ilości produktów czy wartości zamówienia, wynosi 19,90 PLN (cena zawiera podatek VAT).

Darmowa dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia. Zachęcamy jednak do założenia konta w sklepie GIRLS LOVE SHOPPING®, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość szybkich i łatwych zakupów, dostęp do historii zamówień oraz możliwość śledzenia przesyłek.

Zalety założenia Konta w GIRLS LOVE SHOPPING®: 

 1. dostęp do złożonych zamówień – możliwość sprawdzenia w zakładce „Moje konto” aktualnego statusu złożonego zamówienia, a także dostęp do historii poprzednich zamówień;
 2. łatwiejsze zakupy – dane rejestrowe zapisywane są na naszej stronie i automatycznie wywoływane przy każdym kolejnym zamówieniu;
 3. informacja o nowych produktach i specjalnych ofertach dostępnych tylko dla zarejestrowanych Klientów

Aktualny stan realizacji zamówienia można samodzielnie sprawdzić po zalogowaniu się w zakładce „Moje konto”. Informacja o etapie realizacji zamówienia jest podawana za pomocą statusów: „Oczekuje”, „W realizacji” oraz „Wysłane”. Dodatkowo o wysyłce zamówienia informujemy e-mailem (oraz wiadomością SMS w wypadku udzielenia zgody Klienta na otrzymywanie SMS od GIRLS LOVE SHOPPING®)

Tak, w przypadku wyboru kuriera DHL Express. Opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze płatności przy odbiorze, wynosi 19,90 PLN. Wybór innych form płatności gwarantuje darmową dostawę.

Nie. Zamówienia w GIRLS LOVE SHOPPING® są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.girlsloveshopping.pl.

Wybrałaś zły rozmiar? Nie ma problemu, w GIRLS LOVE SHOPPING® gwarantujemy wymianę bez kosztów ponownej dostawy.

W GIRLS LOVE SHOPPING® w ciągu 14 dni możesz wymienić produkt nie noszący znamion użytkowania na inny bez ponoszenia kosztu ponownej dostawy, również w przypadku płatności przy odbiorze. Koszty odesłania produktu do sklepu GLS, ponosi Klient.

Szczegółowe informacje na temat wymiany znajdziesz w dziale WYMIANA.

W GIRLS LOVE SHOPPING® w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz dokonać zwrotu zamówionych produktów bez podania przyczyny. W przypadku, gdy otrzymany produkt nie spełnia Twoich oczekiwań lub jest w nieodpowiednim rozmiarze posiadasz również możliwość WYMIANY.

Zwrot jest możliwy tylko w przypadku produktów które, zostaną odesłane w niezmienionym stanie , nie noszą śladów użytkowania i zostaną zwrócone wraz z oryginalnym opakowaniem.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu znajdziesz w dziale ZWROT.

Zmiany w zamówieniu są możliwie do momentu wysyłki. Zmian w zamówieniu można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl.

Anulowanie zamówienia jest możliwie do momentu wysyłki. Zamówienia o statusie „Oczekujące” można samodzielnie anulować po zalogowaniu się w zakładce „Moje Konto”. Zamówienia o statusie „W realizacji” można anulować wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl.

W przypadku Klientów niezarejestrowanych, bez dostępu do Konta Klienta, anulowanie możliwe wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl

Wszystkie produkty oferowane w sklepie GIRLS LOVE SHOPPING® posiadają certyfikat jakość wydany przez Dział Kontroli Jakość GLS.

Ponadto produkty GIRLS LOVE SHOPPING® są objęte 2-letnim okresem gwarancji od daty zakupu, obejmującym uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.

Więcej informacji na temat sposobu składania reklamacji znajdziesz w dziale REKLAMACJA.

Płatność


W GIRLS LOVE SHOPPING® możesz dokonać płatności:

 1. PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM w trakcie składania zamówienia,
 2. KARTĄ KREDYTOWĄ w trakcie składania zamówienia,
 3. PRZELEWEM ZWYKŁYM bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
 4. PAYPAL w trakcie składania zamówienia,
 5. PRZY ODBIORZE w formie gotówki przekazanej za pokwitowaniem kurierowi

Więcej informacji o formach płatności znajdziesz w dziale PŁATNOŚCI

Tak. Płatność kartą kredytową gwarantuje darmową dostawę. Więcej informacji o formach płatności znajdziesz w dziale PŁATNOŚCI

Tak, w przypadku wyboru kuriera DHL Express. Opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze płatności przy odbiorze, wynosi 19,90 PLN. Wybór innych form płatności gwarantuje darmową dostawę.

Dostawa zamówień w GIRLS LOVE SHOPPING® realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost. Sposób dostawy określa Klient w procesie składania zamówienia.

DARMOWA DOSTAWA realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost i dotyczy płatności: PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM, KARTĄ KREDYTOWA, PAYPAL LUB PRZELEWEM ZWYKŁYM.

W przypadku zamówienia realizowanego przez firmę kurierską DHL Express doliczany jest koszt dostawy w wysokości 15 PLN (cena zawiera podatek VAT).

W przypadku PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE, dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express, koszt dostawy niezależnie od ilości produktów czy wartości zamówienia, wynosi 19,90 PLN (cena zawiera podatek VAT).

W GIRLS LOVE SHOPPING® dbamy o bezpieczeństwo transakcji. Rozliczenia transakcji KARTĄ KREDYTOWĄ i e-PRZELEWEM (przelew elektroniczny) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay http://www.dotpay.pl.

Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za jeden z najlepszych serwisów obsługujących transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi. W zakładce BEZPIECZEŃSTWO znajduje się krótki opis stosowanych w serwisie Dotpay zabezpieczeń.

Płatności za zakupy można również dokonać przez system PayPal.

PayPal to lider systemów płatności online w skali międzynarodowej. PayPal umożliwia szybkie, bezpieczne i wygodne zakupy w sklepach internetowych na całym świecie. Kupując online w systemie PayPal, nie trzeba ujawniać numeru swojej karty ani danych rachunku bankowego. Do potwierdzenia płatności wystarczy tylko adres e-mail i hasło. Każda transakcja chroniona jest przy zastosowaniu zaawansowanych metod szyfrowania. Wszystkie transakcje monitorowane są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Każda operacja jest sprawdzana w celu wykrycia nieprawidłowości i jak najszybszego podjęcia działań.

W zakładce BEZPIECZEŃSTWO znajduje się krótki opis stosowanych w serwisie PayPal zabezpieczeń.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności znajdziesz w dziale BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku wyboru sposobu płatności, PRZELEW ZWYKŁY, informacja o numerze konta, na które powinna zostać przelana należność za zrealizowane zamówienie, zostanie do Państwa automatycznie wysłana po zaakceptowaniu zamówienia. W tytule płatności prosimy podać numeru zamówienia, za które płatność jest regulowana.

Więcej informacji o formach płatności znajdziesz w dziale PŁATNOŚCI

Tak, w celu otrzymania faktury należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia na etapie DANE ADRESOWE, a w poniżej wyświetlonych polach wpisać dane do faktury. Faktura VAT zostanie przesłana wraz ze zrealizowanym zamówieniem.

Tak, paragon zostaje przesyłany na adres Klienta wraz zamówieniem, chyba, że Klient wybrał fakturę VAT.

Płatność przelewem zwykłym pozwala na realizację zapłaty terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia.  Na Twój adres e-mail po potwierdzeniu zamówienia zostaną wysłane dane do przelewu. Pamiętaj, że realizacja zamówienia odbywa się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu GLS.

Więcej informacji o formach płatności znajdziesz w dziale PŁATNOŚCI

Numer konta podany w zakładce KONTAKT jest właściwy. W przypadku problemów można spróbować wpisać cyfry łącznie lub zwrócić się do swojego banku z pytaniem jaki format zapisu numeru konta bankowego jest akceptowany.

Tak. Pozytywna autoryzacja karty jest równoznaczna z przelaniem środków z konta klienta na konto GIRLS LOVE SHOPPING® .

Dostawa


Dostawa zamówień w GIRLS LOVE SHOPPING® realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost. Sposób dostawy określa Klient w procesie składania zamówienia.

DARMOWA DOSTAWA realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost i dotyczy płatności: PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM, KARTĄ KREDYTOWA, PAYPAL LUB PRZELEWEM ZWYKŁYM.

W przypadku zamówienia realizowanego przez firmę kurierską DHL Express doliczany jest koszt dostawy w wysokości 15 PLN (cena zawiera podatek VAT).

W przypadku PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE, dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL Express, koszt dostawy niezależnie od ilości produktów czy wartości zamówienia, wynosi 19,90 PLN (cena zawiera podatek VAT).

Szybka realizacja zamówienia to dla GLS obowiązek. Dlatego każde zamówienie przygotowujemy do wysyłki niezwłocznie po otrzymaniu płatności /w przypadku płatności przy odbiorze, po potwierdzeniu zamówienia/.

CZAS DOSTAWY TO 1 -2 DNI ROBOCZE

Na czas dostawy składa się czas potrzebny na przygotowanie zamówienia do wysyłki oraz czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską DHL Express lub Paczkomaty InPost.

Wysyłki ze sklepu GLS i dostawy odbywają się w dni robocze. Zamówienie opłacone (lub potwierdzone) do godziny 14:00 zostaje wysłane do Klienta jeszcze tego samego dnia.

Więcej informacji o czasie dostawy znajdziesz w dziale CZAS DOSTAWY

Tak, w celu ustalenia daty wysyłki prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl. Proszę podać numer zamówienia i podać preferowany dzień dostawy.

Nie. Dostawa dostępna tylko na terenie Polski.

Adresat przesyłki może być jeden. Jeśli chcesz, aby wybrane towary zostały wysłane pod dwa różne adresy, powinieneś złożyć dwa zamówienia.

Tak, jeżeli zamówienia jeszcze nie zostały wysyłane. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl. Proszę podać numery zamówień, które mają być połączone w jedno.

Nie, adres dostawy może być jeden. W celu ustalenia godziny doręczenia prosimy kontaktować się z DHL Express pod numerem (42)634 53 45. Numer listu przewozowego znajdziesz w e-mailu potwierdzającym Twoje zamówienie.

Swoją przesyłkę możesz śledzić:

 1. po zalogowaniu do Konta Klienta na stronie sklepu,
 2. na stronie DHL Express http://www.dhl.com.pl/pl/express/sprawdz_przesylke.html wykorzystując numer listu przewozowego, który znajdziesz w potwierdzeniu Twojego zamówienia.
 3. na stronie Paczkomaty InPost http://www.paczkomaty.pl/pl/znajdz-paczke wpisując 24-cyfrowy numer przesyłki otrzymany wiadomością SMS lub e-mail z powiadomieniem o nadaniu.

Jeżeli nie uzyskasz informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl. Znajdziemy Twoją przesyłkę.

Usługi sklepu GIRLS LOVE SHOPPING® nie obejmują takiej usługi. Ustalenie godziny wizyty kuriera jest często możliwe indywidualnie, między odbiorcą przesyłki a kurierem.

W celu ustalenia godziny doręczenia prosimy kontaktować się z DHL Express pod numerem (42)634 53 45. Niezbędny będzie numer listu przewozowego, który znajduje się w potwierdzeniu Twojego zamówienia. Swoją przesyłkę możesz też śledzić po zalogowaniu do Konta Klienta na stronie sklepu.

Jeżeli nie chcesz czekać na kuriera wybierz Paczkomat – elastyczne godziny odbioru zamówienia. Paczka czeka w Paczkomacie na odbiór przez 3 dni kalendarzowe 24h.

Nie, sklep GIRLS LOVE SHOPPING® prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową.

Zmiana adresu dostawy zamówienia jest możliwie do momentu wysyłki. Adres dostawy w zamówieniu o statusie „Oczekujące” można samodzielnie edytować po zalogowaniu się w zakładce „Moje Konto”. W przypadku zamówień o statusie „W realizacji” adres dostawy można zmienić wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl.

W przypadku Klientów niezarejestrowanych, bez dostępu do Konta Klienta, anulowanie możliwe wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@girlsloveshopping.pl.

W przypadku otrzymania zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Biura Obsługi Klienta e-mailem na adres: reklamacja@girlsloveshopping.pl lub skorzystać z formularza reklamacyjnego (KLIKNIJ TUTAJ).

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia zalecamy jej nie przyjmować i w obecności kuriera sporządzić protokół zniszczenia. Następnie prosimy o skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem reklamacja@girlsloveshopping.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych Państwa roszczeń z tytułu uszkodzenia podczas transportu.

Konto klienta


Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia. Zachęcamy jednak do założenia konta w sklepie GIRLS LOVE SHOPPING®, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość szybkich i łatwych zakupów, dostęp do historii zamówień oraz możliwość śledzenia przesyłek.

Zalety założenia Konta w GIRLS LOVE SHOPPING®: 

 1. dostęp do złożonych zamówień – możliwość sprawdzenia w zakładce „Moje konto” aktualnego statusu złożonego zamówienia, a także dostęp do historii poprzednich zamówień;
 2. łatwiejsze zakupy kolejnym razem – dane rejestrowe zapisywane są na naszej stronie i automatycznie wywoływane przy każdym kolejnym zamówieniu;
 3. informacja o nowych produktach i specjalnych ofertach dostępnych tylko dla zarejestrowanych Klientów

Na stronie logowania kliknij na "PRZYPOMNIENIE HASŁA". Na Twoje e-mail zostanie wysłana wiadomość, który umożliwi wprowadzenie nowego hasła. Następnie będzie możliwe zalogowanie przy użyciu nowego hasła.

W przypadku, gdy pomimo skorzystania z opcji „PRZYPOMNIENIE HASŁA”, nie otrzymali maila od sklepu GLS, prosimy o sprawdzenie folderu spam, w którym być może to przypomnienie się znajduje.

Jeżeli powyższe rozwiązania okazały się nie skuteczne, prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl

Edycji danych osobowych, podanych podczas rejestracji, można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się w zakładce „Moje konto”. Dane osobowe w sklepie GIRLS LOVE SHOPPING® są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim. Służą nam jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji marketingowej jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

Więcej informacji o na temat danych osobowych znajdziesz w dziale BEZPIECZEŃSTWO.

Problem z zalogowaniem może mieć następujące powody:

 1. Błędny login lub hasło - prosimy o dokładne sprawdzenie wpisywanego loginu lub hasła. Ważna jest wielkość liter użytych przy rejestracji. Możesz spróbować odszukać login i hasło jakie otrzymałeś w e-mailu potwierdzającą rejestracje w GIRLS LOVE SHOPPING®
 2. Zapomniane hasło - w tym przypadku na stronie logowania kliknij na "PRZYPOMNIENIE HASŁA". Na Twój e-mail zostanie wysłana wiadomość, który umożliwi wprowadzenie nowego hasła. Następnie będzie możliwe zalogowanie przy użyciu nowego hasła.

W przypadku, gdy pomimo skorzystania z opcji „PRZYPOMNIENIE HASŁA”, nie otrzymali maila od sklepu GLS, prosimy o sprawdzenie folderu spam, w którym być może to przypomnienie się znajduje.

Jeżeli powyższe rozwiązania okazały się nie skuteczne, prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl

Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.girlsloveshopping.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie nigdy nie zostaną przekazane innym podmiotom do celów marketingowych.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności  znajdziesz w dziale BEZPIECZEŃSTWO

Newsletter & SMS


NEWSLETTER to wiadomości cyklicznie rozsyłane przy pomocą poczty elektronicznej do sympatyków marki GIRLS LOVE SHOPPING. NEWSLETTERA zawiera informacje o nowych produktach i ofertach specjalnych.

Wrażając zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA będziesz informowana o nowych produktach i ofertach specjalnych. Otrzymasz ekskluzywne oferty dostępne tylko zapisanych klientów i jako pierwsza zobaczysz nowe kolekcje marki GIRLS LOVE SHOPPING.

Stosujemy dobre praktyki: będziemy wysyłać Ci wyłącznie wartościowe informacje, nie częściej niż raz w miesiącu. Nigdy nie udostępnimy Twojego adresu osobom nie upoważnionym.

W dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA klikając w link w wiadomości od GLS lub zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA.

Będziesz otrzymywać NEWSLETTER, czyli e-maile o nowych produktach i ofertach specjalnych, jeżeli udzielisz nam zgody na przesyłanie oferty handlowej przez pocztę e-mail w jeden z poniższych sposobów:

 1. podaj swój adres e-mail (w lewym dolnym rogu strony), potwierdź „+” i wyraź zgodę,
 2. wraź zgodę otrzymywanie wiadomości e-mail podczas procesu zakupu,
 3. wraź zgodę otrzymywanie wiadomości e-mail w KONTCIE KLIENTA, dziale „edytuj dane”

W dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA klikając w link w wiadomości od GLS lub zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie od Sklepu GLS e-maili o nowych produktach i ofertach specjalnych , wrażasz zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA.

Będziesz otrzymywać widomości e-mail o nowych produktach i ofertach specjalnych. Otrzymasz ekskluzywne oferty dostępne tylko zapisanych klientów i jako pierwsza zobaczysz nowe kolekcje marki GIRLS LOVE SHOPPING.

Stosujemy dobre praktyki: będziemy wysyłać Ci wyłącznie wartościowe informacje, nie częściej niż raz w miesiącu. Nigdy nie udostępnimy Twojego adresu osobom nie upoważnionym.

W dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA klikając w link w wiadomości od GLS lub zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA.

Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO

Klienci GIRLS LOVE SHOPPING którzy wyrazili na to zgodę w momencie wysyłki ich zamówienia otrzymują SMS z potwierdzeniem wysyłki. Wiadomość SMS zawiera numer przesyłki DHL co ułatwia zlokalizowanie przesyłki i jest sygnałem, że kurier DHL dostarczy przesyłkę w następnym dniu roboczym.

Dodatkowo kilka razy w roku GIRLS LOVE SHOPPING wysyła SMS o nowych produktach i ofertach specjalnych. Widomości SMS zawierają ekskluzywne oferty dostępne tylko dla wybranych Klientów.

Stosujemy dobre praktyki komunikacji SMS: wysyłamy wyłącznie wartościowe informacje, nie częściej niż raz na kwartał. Nigdy nie udostępnimy Twojego numeru telefonu osobom nie upoważnionym.

W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania SMS od GIRLS LOVE SHOPPING zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA lub złożyć rezygnacje mailem pod adresem info@girlsloveshopping.pl

Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO

Będziesz otrzymywać SMS o nowych produktach i ofertach specjalnych, jeżeli udzielisz nam zgody na przesyłanie oferty handlowej przez wiadomości SMS w jeden z poniższych sposobów:

 1. wraź zgodę otrzymywanie wiadomości SMS podczas procesu zakupu,
 2. wraź zgodę otrzymywanie wiadomości SMS w KONTCIE KLIENTA, dziale „edytuj dane”

Wrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS w momencie wysyłki Twojego zamówienia otrzymasz SMS potwierdzający wysyłkę. Wiadomość SMS będzie zawierać numer przesyłki DHL co ułatwi Ci jej zlokalizowanie, będzie też sygnałem, że kurier DHL dostarczy przesyłkę w następnym dniu roboczym.

Dodatkowo kilka razy w roku otrzymasz SMS o nowych produktach i ofertach specjalnych. Widomości SMS będzie zawierać ekskluzywne oferty dostępne tylko dla wybranych Klientów. Jako pierwsza dostaniesz informacje o wejściu nowej kolekcji marki GIRLS LOVE SHOPPING.

Stosujemy dobre praktyki: będziemy wysyłać Ci wyłącznie wartościowe informacje, nie częściej niż raz na kwartał. Nigdy nie udostępnimy Twojego numeru telefonu osobom nie upoważnionym.

W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania SMS od GIRLS LOVE SHOPPING zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA lub wysyłając SMS o treści GLS NIE na numer 4455 (koszt jak za zwykły SMS według stawki Twojego operatora, bez dodatkowych opłat) lub złożyć rezygnacje mailem pod adresem info@girlsloveshopping.pl

Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO

Wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS w momencie wysyłki Twojego zamówienia otrzymasz SMS potwierdzający wysyłkę. Wiadomość SMS będzie zawierać numer przesyłki DHL co ułatwi Ci jej zlokalizowanie, będzie też sygnałem, że kurier DHL dostarczy przesyłkę w następnym dniu roboczym.

Dodatkowo kilka razy w roku otrzymasz SMS o nowych produktach i ofertach specjalnych. Widomości SMS będzie zawierać ekskluzywne oferty dostępne tylko dla wybranych Klientów. Jako pierwsza dostaniesz informacje o wejściu nowej kolekcji marki GIRLS LOVE SHOPPING.

Stosujemy dobre praktyki: będziemy wysyłać Ci wyłącznie wartościowe informacje, nie częściej niż raz na kwartał. Nigdy nie udostępnimy Twojego numeru telefonu osobom nie upoważnionym.

W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania SMS od GIRLS LOVE SHOPPING zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA lub wysyłając SMS o treści GLS NIE na numer 4455 (koszt jak za zwykły SMS według stawki Twojego operatora, bez dodatkowych opłat) lub złożyć rezygnacje mailem pod adresem info@girlsloveshopping.pl

Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych  znajdziesz w dziale INFORMACJE: BEZPIECZEŃSTWO

W dowolnym momencie można zrezygnować z otrzymywania SMS od GIRLS LOVE SHOPPING zmieniając ustawienia w KONCIE KLIENTA lub wysyłając SMS o treści GLS NIE na numer 4455 (koszt jak za zwykły SMS według stawki Twojego operatora, bez dodatkowych opłat) lub złożyć rezygnacje mailem pod adresem info@girlsloveshopping.pl

Masz inne pytania, odpowiedzi znajdziesz w innym dziale Obsługi Klienta lub dziale FAQ, możesz też skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem: pomoc@girlsloveshopping.pl

MASTERCARD® REWARD

Płacąc kartą MasterCard® za produkty marki GIRLS LOVE SHOPPING® otrzymujesz 10x więcej punktów w programie MasterCard® Rewards.

 1. W ramach Programu MasterCard Rewards Uczestnicy Programu otrzymują Punkty Dodatkowe za dokonane przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie marki GIRLS LOVE SHOPPING oraz w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.girlsloveshopping.pl. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej karty w dniach od 19 grudnia 2014 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach WWW Programu MasterCard Rewards z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia promocji.
 2. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard zgłoszoną do Programu i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, poza Punktami Podstawowymi przysługującymi Uczestnikowi zgodnie z Programem za dokonaną transakcję otrzyma dodatkowo Punkty Dodatkowe w liczbie równej dziewięciokrotności otrzymanych Punktów Podstawowych. Punkty Dodatkowe zostaną Uczestnikowi przyznane po rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.

Rabat z Citibank

Płacąc Kartami Citibank za produkty marki GIRLS LOVE SHOPPING® otrzymujesz rabat w wysokości 10%.

 1. Akcja Promocyjna dotyczy osób, które są posiadaczami/użytkownikami Kart Płatniczych Citibank lub kart posiadających logotyp Citi, których wydawcą jest inny niż Bank podmiot stowarzyszony z Citigroup Inc.
 2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Akcji Promocyjnej jest, podczas dokonania zakupu, płatność Kartą Płatniczą Citibank lub kartą posiadającą logotyp Citi, której wydawcą jest inny niż Bank podmiot stowarzyszony z Citigroup Inc.
 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wprowadzenie kodu zniżkowego
 4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Komunikat. Strona http://www.girlsloveshopping.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze użytkownika bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących aktywności użytkownika w Internecie, w celu prezentowania użytkownikowi dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (w sposób uproszczony analizujemy aktywność użytkownika dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych informacji. Państwa zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez firmę lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za dane osobowe, administratorem tychże danych jest firma GIRLS LOVE SHOPPING z siedzibą w Gdyni. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami o plikach cookies, oraz poniższą polityką prywatności, prosimy o potwierdzenie [x] WYRAŻAM ZGODĘ